Faydalı Model

Faydalı Model nedir?

Yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlar için sağlanan bir sınai mülkiyet hakkıdır. Patentten farklı olarak, faydalı model için “buluş basamağı” kriteri aranmaz. Koruma süresi 10 yıl olup, hak sahibine patent korumasına göre daha kısa bir koruma sağlar. Buluş sahibine on yıl süre ile ürünü üretme ve pazarlama hakkı vermektedir.

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model olabilecek nitelikteki buluşlar için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılır. Başvuru yayımı, erken yayım talebi yoksa başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır. 6769 s. Sınai Mülkiyet Kanunu ile Faydalı Model başvuruları için de araştırma raporu hazırlanması şartı getirilmiştir.

Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren 3 ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir.

Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı model Resmi Patent Bülteninde yayımlanır.

Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri

Faydalı Model tescil ve başvurularına ilişkin unvan değişikliği, adres değişikliği, nevi değişikliği işlemlerinin patent siciline kaydedilir. Bu tür değişikliklerin patent siciline kaydı zorunlu değildir; ancak bu işlemlerin iyi niyetli üçüncü kişiler nezdinde ileri sürülebilmesi ve geçerli olabilmesi için sicile kaydı gereklidir.

Faydalı Model Mülkiyetinde Değişiklik

Faydalı Model sahibi; devir, kısmi devir, birleşme, miras yolu ile intikal veya markanın cebri icra yoluyla satılması nedeniyle değişmişse, bu işlemlerin 3. kişilere karşı sonuç doğurması için, söz konusu değişiklerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent siciline kaydedilmesi gerekir.

Lisans İşlemleri

Faydalı Model Belgesini kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilmektedir. Lisans sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı hüküm doğurabilmesi için patent sicile kaydedilmesi gerekmektedir.

Yıllık Ücret Takibi ve Ödemesi

Faydalı Model başvurusunun sahibi, başvurusunun ilk yıl dönümünden itibaren yıllık ücret ödemeye başlar ve bu ücreti her yıl aynı tarihte ödemesi gerekir. Bu taksit ödemesi her yıl hem faydalı model başvurusu hem de faydalı model tescili için koruma süresinin sonuna kadar devam eder. Normal süresinde ödenmeyen taksitler, altı aylık ek bir süre dahilinde cezalı olarak ödenebilir. Başvuru tarihinin yıl dönümünde veya cezalı süre içerisinde taksitlerin ödenmemesi durumunda patent hakkı düşer. Faydalı Model başvurularının ve tescillerinin yıllık taksit ödemelerinin zamanında ödenmesi takip/ödeme hizmeti vermekteyiz.

Lütfen tüm alanları kontrol ediniz.
Talebiniz başarıyla iletildi.